اگر قرار بود یک بار دیگر

.اگر قرار بود یکبار دیگر فرزندم را بزرگ کنم ،انگشتم را کمتر به نشانه تهدید به سوی او می گرفتم

کمتر به ادب کردن او می اندیشیدم و در مقابل

بیشتر به برقراری ارتباط با او اهمیت می دادم

کمتر به ساعتم نگاه میکردم و چشمهایم را بیشتر برای نگاه کردن به او بکار می گرفتم

با او بیشتر به گردش میرفتم

و بادبادک های بیشتری به آسمان می فرستادم

کمتر خود را جدی  میگرفتم

اما

جدی تر با او بازی می کردم

دشت های بیشتری را با او می پیمودم

و                                                                                                                         

ستارگان بیشتری را با او تماشامیکردم                                                                             

کمتر او را می کشیدم که تندتر راه راه برود

و بیشتر در آغوشش می کشیدم

رفتار خشک و سخت گیرانه ام را کمتر به کار می بردم

و در عوض بیشتر حمایتش می کردم

به جای فکر کردن به ساختن خانه ،اعتماد به نفس او را می ساختم

و به جای این که عشق به قدرت را در او رشد دهم

قدرت عشق ورزیدن را در خود پرورش می دادم

(برگرفته از مجله پیوند شماره 18 ترجمه خانم حجازی)

واحد مشاوره دبیرستان علامه طباطبایی

محمدتقی مداح


تاریخ انتشار: 1398/10/03


شکیبا باشید...