مؤسسین

مرحوم حاج ابراهیم ملازاده سورکی - رئیس هیئت مدیره تا سال 84
عیسی امینی - مدیر عامل
و عضو هیأت مدیره
محمدتقی مداح
نائب رئیس هیأت مدیره
جمشید محسنی ساروی
عضو هیأت مدیره
سیف الله حسین زاده
عضو هیأت مدیره
محمد ملازاده سورکی
عضو هیأت مدیره
یحیی نوریان
عضو هیأت مدیره
نورمحمد اصغری
بازرس
محمدرضا خلیلی مرتضی بخرد نیا علی اصغر مهدوی
محمد علی علیزاده عبدالله کرمان ساروی محمد معلم واوسری مهدی گوران اوریمی خیرالله عربی
عباسعلی عربی خضراللهی معصومی سید محمد حسین خلردی سید علیرضا عمادی راد حسین کریمی  ریکنده